Nederlands Engels Duits Frans Spaans

Mijn La Caza

Login bij mijn La Caza
Professionele verhuur service voor u en uw gasten.
Zoekt u een klussenbedrijf? Zoekt u kwaliteit? Dan zoekt u ons!
Al het werk tot in de puntjes georganiseerd. Service verlening, daar gaan we voor.
Uw woning professioneel kopen of verkopen? La Caza is uw makelaar!

Zoek uw vakantiewoning

Zoeken

Algemene voorwaarden

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder La Caza Moraira Benissa S.L., met adres Av. l'Alcudia 14, 03720 Benissa, info@lacaza.nl, ingeschreven bij het Registro Mercantil de Alicante onder blad A-172308, deel 4338, folio 160 met CIF nummer B02919504, hierna te noemen La Caza Moraira-Benissa S.L.

(Hoofd)Huurder : Een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van deze website huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder : Degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft.

Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: Een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde La Caza of Huurder.

Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur heeft aangeboden.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking.

Boeking: Een geaccepteerde reservering van een vakantiehuis.

Ontbinding: Het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst

Vakantiehuis : Bijvoorbeeld een huis dat als vakantieaccommodatie door een eigenaar ter verhuur wordt aangeboden.

Verblijf : Het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van La Caza. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten.

Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door La Caza schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van La Caza zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van La Caza.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen La Caza en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen La Caza en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Aard overeenkomst

La Caza bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen eigenaren en huurders. De huurovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen eigenaren en de huurder. Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de huurovereenkomst.

La Caza treedt op als beheerder van woningen van de eigenaren en is verder niet aansprakelijk dan voor zover er verband bestaat met de prestatie van service verlening. 

Informatie over Cookies

Voor het gebruik van onze website is het gebruik van cookies nodig. De cookies worden gebruikt met als doeleinde om u te kunnen herkennen, zodra u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Als u het wenst kunt u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst en om de installatie van de cookies op uw harde schijf te voorkomen.. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. La Caza verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. Consulteert u alstublieft de aanwijzingen en instructies van uw browser voor meer informatie.

Het reserveren van uw vakantie

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Iedere boekingsopdracht wordt per mail bevestigd met een factuur / boekingsbevestiging. Heeft u deze niet binnen enkele uren na reservering in het bezit, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met La Caza.

Door La Caza gestuurde boekingsbevestiging bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan La Caza te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen

La Caza heeft steeds het recht een reserveringsverzoek of boeking te weigeren of terug te trekken zonder opgaaf van redenen.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden.

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. La Caza is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.

Bij een vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door La Caza of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Beëindiging van de huurovereenkomst

La Caza is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van de eigenaar of de beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

Accommodaties op aanvraag

Een aantal van onze accommodaties is op aanvraag. Dit houdt in dat wij contact op moeten nemen met de (buitenlandse)verhuurder voor akkoord. Indien de accommodatie beschikbaar is, dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet in een definitieve reservering. Wij wijzen u er op dat een aanvraag niet vrijblijvend is. Mocht de verhuurder de boeking niet kunnen accepteren, dan nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op. Wij zijn u dan, uiteraard, graag behulpzaam bij het zoeken naar een alternatieve accommodatie.

Aankomst en vertrek

De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, uitgezonderd de accommodaties waarvoor expliciet een afwijkende periode is aangegeven.

In de regel is de aankomsttijd tussen 16.00 uur en 18.00 uur, en het vertrek tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico! Bij vertraging en verwachte verlate aankomst is huurder verplicht dit rechtstreeks telefonisch aan de Beheerder van de gereserveerde accommodatie te melden. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd.

Maximum aantal personen

Het is voor Huurder niet toegestaan dat er meer of andere dan de bij boeking opgegeven personen in de accommodatie zullen overnachten of verblijven. Overschrijding van dit maximum aantal personen of andere personen dan opgegeven kan leiden tot inhouding op de waarborgsom of verwijdering van de Huurder uit de accommodatie, zonder dat Verhuurder tot enige andere compensatie, dan wel restitutie gedwongen is. Het is mogelijk dat de beheerder u en uw medereizigers verzoekt om u te identificeren.

Ook het verblijven in tenten of campers op het terrein van de accommodatie en/of het gebruik van faciliteiten van de accommodatie is niet toegestaan voor andere personen dan opgegeven bij de boeking.

Alleen personen die bekend en geaccepteerd zijn bij boeking door La Caza mogen de woning betrekken binnen de afgesproken periode.

De accommodatie zal ingericht zijn voor de geaccepteerde aantal personen bij boeking. U kunt te allen tijde een aanvraag indienen om met meerdere personen de woning te betrekken dan aanvankelijk geaccepteerd bij boeking. De verhuurder behoudt zich het recht voor de aanvraag voor meerdere personen te weigeren zonder specifieke opgaaf van redenen.

Huurprijzen zijn mede gebaseerd op het aantal personen. De huurprijs zal dan ook pro rata verhogen naarmate u met meer personen een accommodatie wenst te betrekken. Het met minder personen betrekken van de accommodatie dan bij de boeking is geaccepteert geeft geen recht op vermindering en restitutie van de huurprijs.

Personen

Onder personen worden verstaan: iedereen vanaf 18 maanden en ouder.

Bij kinderen tot 18 maanden gaat La Caza ervan uit dat deze in een kinderledikant/camping bedje slapen. Een camping bedje kan bij La Caza worden gehuurd of zelf worden meegebracht.

Personalia

Alle personalia-gegevens van u en uw medereizigers dienen bekend te zijn bij La Caza. Bij aankomst dienen u en uw medereizigers zich bij de beheerder van uw vakantiewoning te identificeren.

Bijkomende kosten

In de woningomschrijvingen en prijsberekeningstabellen staat vermeld met welke bijkomende kosten u rekening dient te houden.

Toeristenbelasting

Er kan door de plaatselijke overheid verblijfsbelasting geheven worden, die bij aankomst of vertrek betaald dient te worden (€ 0,15 - € 0,90 p.p.p. dag). Heel soms wordt in een zeer laat stadium besloten een bepaalde belasting te verhogen of in te voeren. Noch wij, noch de verhuurder kunnen hierop enige invloed uitoefenen. Deze toeristenbelasting wordt veelal pas berekend vanaf 12 jaar en ouder.

Adresgegevens woning

Door La Caza worden op voorhand geen adresgegevens verstrekt van de accommodaties. Dit ter bescherming van de privacy en de veiligheid van de huurders en de huiseigenaren, welke buiten de beschikbare huurperiodes zelf de accommodatie bewonen.

De adresgegevens ontvangt u nadat het totale bedrag is voldaan tezamen met de informatie omtrent de route naar de accommodatie en overige informatie omtrent de woning en omgeving.

Autohuur

Het autoverhuurbedrijf Giner biedt zijn diensten aan via onze website. Dit bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de complete afhandeling, levering en service verlening. La Caza is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze activiteiten. Prijzen en fotos van autohuur getoond op onze website zijn slechts een indicatie. U ontvangt rechtstreeks van autoverhuurbedrijf Giner een definitieve aanbieding, waarna u in de gelegenheid wordt gesteld hiermee akkoord te gaan.

Prijzen

Aanbiedingen van La Caza zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle vermeldingen op de website van La Caza worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. La Caza draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door La Caza op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.

Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en eventueel plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren (zoals prijsindexcijfers, valuta en rentestanden e.d.). La Caza is gerechtigd in het geval van een aanpassing van deze kostprijsbepalende factoren een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van La Caza.

Prijsvorming

Het aantal personen waarmee u de accommodatie wenst te betrekken is van invloed op de prijsvorming.

Overige en extra kosten staan altijd afzonderlijk vermeld in de prijsberekeningstabel van de accommodatie, zij dienen over de gehele verblijfsduur te worden betaald en zijn niet bij de huurprijzen inbegrepen.

Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de gehele gereserveerde periode is verschuldigd.

De prijzen zijn vermeld in euro per accommodatie (gebaseerd op het aantal personen) en per week. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald.

Algemeen

Parkeren is in alle gevallen op eigen risico, ook op eigen terrein.

Bed- / Bad- en Keukenlinnen

Per persoon is er bed- en badlinnen aanwezig in de accommodatie. Het bedlinnen bestaat uit een lakenset en kussensloop, het badlinnen bestaat uit in ieder geval 3 badhanddoeken en het keukenlinnen bestaat uit 1 theedoek en 1 handdoek. Een grote strandhanddoek is niet aanwezig.

Wilt u bedlinnen en handdoeken tussendoor verschonen dan kan dat soms via de sleutelhouder/beheerder (tegen betaling) of u kunt het zelf wassen (in de woningbeschrijving staat vermeld of er een wasmachine aanwezig is).

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak wordt uitgevoerd door de verhuurder. De accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden volgens de huisregels (o.m. afwas schoon in de kast, geen achtergelaten huisvuil, BBQ schoongemaakt, ovens zonder aangekoekte laag). Het niet naleven van deze regels kan leiden tot inhouding op de borgsom.

Electriciteit/gas kosten

Wanneer deze niet inclusief zijn wordt dit in rekening gebracht naar verbruik. Gas en elektra volgens verbruik/meterstand. De gemaakte kosten worden na vertrek ingehouden op de borgsom.

De beheerder noteert bij uw aankomst en vertrek de meterstanden van elektra en gas. Huurder dient dit zelf te controleren.

Sommige accommodaties hebben een BBQ die op gas werkt. Een gasfles hiervoor is bij menigeen supermarkt te verkrijgen en is niet inbegrepen in de huurprijs.

De volgende tarieven worden gehanteerd: 

- gas € 4,50 per m3, gastank € 26,00 per % gebruik
- elektra € 0,25 per kw 

Verwarmingskosten voor zwembad zijn nooit inclusief. Deze kosten dienen extra betaald te worden. 

Kinderbedje en –stoeltje

Een kinderbedje en/of kinderstoel kan op aanvraag worden besteld tegen betaling. Men dient dit bij boeking aan te geven. Bedlinnen voor het kinderbedje dient u zekerheidshalve altijd zelf mee te nemen; dit is ter plaatse niet altijd beschikbaar. Badlinnen wordt hiervoor wel verzorgd.

Satelliet TV

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet TV, houdt dat niet automatisch in dat de Nederlandse programma’s van bijvoorbeeld RTL of SBS te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om Nederlandse programma’s te ontvangen.

Soms is het mogelijk tegen betaling een kaart voor ontvangst van Nederlandse zenders te huren. U dient dit na te vragen bij de sleutelhouder van uw accommodatie.

Water en elektriciteit

In landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Uw accommodatieverschaffer noch onze organisatie kunnen voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden.

Internet

Indien Wifi wordt aangeboden in de accommodatie zijn wij genoodzaakt u attent te maken op het feit dat wij niet kunnen instaan voor de kwaliteit daarvan. In de accommodatie is geen PC aanwezig, u dient uw eigen PC/Laptop mee te brengen.

Waarborgsom

Indien er een waarborgsom is betaald en indien de woning/accommodatie is niet schoon of met beschadiging/vermissing aan bijvoorbeeld de inventaris of de accommodatie wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. Tevens wordt het verbruik van gas en elektriciteit ingehouden op de borgsom. De restant borgsom worden binnen 14 dagen na vertrek gerestitueerd.

De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer,IBAN en BIC code) aan de administratie van La Caza te melden.

De waarborgsom voor huurperiodes voor langere termijn (meer dan 3 weken) zal progressief hoger zijn.


Betalingen

Bij ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur dient u 35% van uw huursom direct te voldoen (maximaal binnen 24uur). Het restant van de huursom dient uiterlijk 60 dagen voor de bevestigde aankomstdatum te zijn voldaan.

Vindt de boeking plaats binnen tien weken voor de aanvang van de huurperiode, dan dient het volledige bedrag ineens te worden voldaan binnen 24uur na boekingsdatum.

Na ontvangst van volledige betaling wordt de informatie/reispakket zo spoedig mogelijk per mail naar u toegezonden. De benodigde informatie ontvangt u uiterlijk 2 weken voor vertrek met uitzondering van last-minute boekingen.

Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, La Caza zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en de cliënt aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. De huurder kan zich ter zake de betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering die huurder op La Caza pretendeert te hebben.

La Caza is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. 

La Caza heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van La Caza op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat La Caza tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Betaling kan geschieden door overboeking of creditcard van de verschuldigde geldsom. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van La Caza. Op verlangen van La Caza dient de Huurder aan La Caza een bewijs van betaling te overleggen.


Verzekeringen

Wij raden u sterk aan bij uw verzekeringsagent een annuleringsverzekering af te sluiten, ook indien u op korte termijn voor vertrek boekt. Bovendien wordt het afsluiten van een reisverzekering dringend aanbevolen.


Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is La Caza gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van La Caza kan worden gevergd.

Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

La Caza is in een dergelijk geval alleen verplicht de al door huurder aan La Caza betaalde bedragen terug te betalen. 


Annulering en wijziging

Annuleringen dienen door de huurder schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij La Caza. Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder, zijn voor iedere huurder naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

a. bij annulering tot 60 dagen voor de dag van aankomst: 35% van de totale huur inclusief kosten;
b. bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) de dag van aankomst: de volledige huursom inclusief kosten;

Het annuleren van een boeking door de (Hoofd) huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.

Huurder dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering door huurder in verband met oorlogsgevaar, oorlog, opstand, terreur of terreurdreiging, negatief reisadvies, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden en voorts alle overige buitengewone omstandigheden welke niet vernoemd zijn heeft Huurder geen recht op teruggave van reeds voldane betalingen en gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden.

De kosten voor een wijziging gedaan door de huurder bedragen € 35,00.

Plaatsvervanging/in de plaatsstelling

Wij maken u erop attent dat het mogelijk is, indien u, of één van de leden van uw reisgezelschap, verhinderd is, iemand anders de opengevallen plaats te laten innemen. Indien de boeking geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de boeking wijzigen, indien de accommodatie in kwestie deze in de plaatsstelling toestaat. Er zijn helaas accommodaties die deze in de plaats stelling beoordelen als een annulering. Bij een succesvolle in de plaats stelling berekenen wij hiervoor de wijzigingskosten van € 35,00.

Huisdieren

Huisdieren zijn meestal niet toegestaan. Indien toegestaan dient de cliënt altijd een bevestiging van La Caza te ontvangen en te overleggen aan de beheerder bij aankomst. Indien La Caza akkoord is met het meenemen van een huisdier, wordt hiervoor een extra bedrag in rekening gebracht. 

In het geval dat een huisdier is toegestaan ondersteund door een bevestiging van La Caza dient u tijdig (minstens 30 dagen voor aanvang van de reis) de dierenarts te bezoeken. Dit in verband met vaccinaties en paspoort voor uw huisdier.

Het spreekt voor zich dat huisdieren niet in zwembaden en op bedden en stoelen mogen. Bij overtreding hiervan is het mogelijk dat er inhoudingen zijn op uw borgsom. Dit geldt ook voor zichtbare vervuiling en/of schade.

In openbare gebouwen, restaurants, op de stranden en in zwembaden zijn huisdieren verboden.

Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen

Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.

Opmerkingen

Indien u bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt er van u verwacht dat u daarvan direct melding maakt bij de sleutelhouder/beheerder. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Ondanks alle bemoeienissen en zorgen is het mogelijk dat u meent een rechtvaardige klacht te hebben. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de sleutelhouder/beheerder van de accommodatie door te nemen, teneinde hem in staat te stellen de klacht onmiddellijk te verhelpen. Genoemde opmerkingen, ongemakken of klachten geven niet automatisch recht op vergoedingen en restituties.

Aansprakelijkheid

La Caza kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart La Caza tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is La Caza niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van La Caza, indien en voor zover La Caza uit enige hoofde ter zake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.

Het staat de verhuurder/beheerder van de vakantieaccommodatie vrij om de huurder en/of diens meereizende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.

Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.

Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de verhuurder/beheerder van de accommodatie is afgewikkeld, is La Caza gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder.

Degene die de accommodatie boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Klachten

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door La Caza geselecteerd en geïnspecteerd. La Caza staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiewoning, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van La Caza.

De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de eigenaar/beheerder. De beheerder / eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de eigenaar/ beheerder kan worden opgelost, dient de huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan La Caza, teneinde La Caza  de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen. De melding kan telefonisch op het telefoonnummer van La Caza geschieden.

U dient La Caza te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf.


eigenaars voorwaarden,

Artikel 1 - Definities

1.1   In de bemiddelingsovereenkomst tot verhuur van een woning en de onderhavige algemene bepalingen tot verhuur van woningen zijn de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa:

 

a.         La Caza  Moraira- Benissa : de Sociedad Limitada met beperkte aansprakelijkheid La Caza Benissa SL dan wel haar rechtsopvolger(s).

b.         eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de woning in eigendom heeft dan wel krachtens een andere titel gerechtigd is te beschikken over het gebruik van de woning.

c.          consumenten huurprijs  / bruto huurprijs: de huurprijs zoals vermeld op de website van La Caza verminderd met eventuele kortingen.

d.         eigen gebruik: het gebruik van de recreatiewoning door de eigenaar in een vooraf vastgestelde periode zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald of bedongen en dat door La Caza op aanvraag en op naam van de eigenaar in de administratie van La Caza wordt gereserveerd.

e.         huurder: degene met wie La Caza voor rekening en risico van de eigenaar voor een bepaalde duur en tegen een bepaalde prijs een huurovereenkomst met betrekking tot de vakantiewoning heeft afgesloten.

f.huurovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt door inspanning van La Caza waarbij La Caza zich op eigen naam doch voor rekening en risico van de eigenaar verbindt aan de huurder de vakantiewoning in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

g.         netto huuropbrengst: het bedrag dat gebaseerd is op de consumenten huurprijs verminderd met het bedrag van de bemiddelingsvergoeding.

h.         vakantiewoning: de voor verblijf van bepaalde duur bestemde accommodatie die door La Caza in opdracht van de eigenaar te huur wordt aangeboden en aan de huurder wordt verhuurd.

i.  verhuur: het te huur aanbieden en de verhuur van de vakantiewoning door La Caza onder voorwaarden als vastgelegd in de onderhavige algemene bepalingen tot verhuur van vakantiewoningen.

j.  wisseldag: iedere zaterdag, m.u.v. afwijkende periodes in verband met vakanties en feestdagen, voor- en naseizoen waarop huurders kunnen arriveren of vertrekken.

 

Artikel 2 - Algemene bepalingen

2.1   De algemene bepalingen tot verhuur van recreatiewoningen, hierna: “de algemene bepalingen”, zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning tussen La Caza en de eigenaar. De toepasselijkheid van eventuele door de eigenaar gehanteerde algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.

2.2   Het bepaalde in de algemene bepalingen is van toepassing, tenzij La Caza en de eigenaar in de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning of op andere wijze hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.

 

Artikel 3 - Bemiddelingsovereenkomst tot verhuur van een recreatiewoning

3.1   De bemiddelingsovereenkomst voor een perioden van drie opeen volgende jaren, komt tot stand door zowel mondelinge akkoord, per e-mail of schriftelijk. Middels akkoord van de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning heeft de eigenaar aan La Caza de opdracht verleend, die La Caza heeft verklaard te aanvaarden, bij uitsluiting van iedere andere partij, om op naam van La Caza en voor rekening en risico van de eigenaar de vakantiewoning te verhuren aan de huurder.

3.2   De overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning is een overeenkomst met variabele huuropbrengst en met eigen gebruik. La Caza treedt bij de verhuur op als bemiddelaar tussen eigenaar en huurder. Bij een geslaagde overeenkomst tussen huurder en eigenaar ontvangt La Caza als vergoeding voor de bemiddeling een vooraf bepaald percentage van de bruto huurprijs, welke vermeerderd wordt met de wettelijk geldende IVA.

 

Artikel 4 - Werkzaamheden La Caza

4.1   De werkzaamheden van La Caza bestaan uit:

a.  het verrichten van promotionele activiteiten;

b.  het sluiten van huurovereenkomsten;

c.  de administratie van huurovereenkomsten;

d.  de inning van de huren en bijkomende kosten;

e.  de periodieke afrekening van de netto huuropbrengst;

f.   het inhouden van de energieverbruiken van de huurder met de borg;

g.  het periodiek afrekenen van de energieverbruiken aan de eigenaar;

h.  de wisselcontrole en schoonmaakpakketten inclusief bed- en badlinnen;

i.   het begeleiden van de huurder bij aankomst en tijdens het verblijf in de huurperiode;

j.   het coördineren van storingsmeldingen van de huurder tijdens het verblijf in de huurperiode;

k.  het verrichten van klein technisch onderhoud. IVA, arbeid en materiaal worden bij de eigenaar in rekening gebracht;

l.   het trachten te verhalen van schade waarvoor de huurder verantwoordelijk is op de waarborgsom;

m. het inhouden van de energieverbruiken van de huurder met de borg.

4.2   De promotionele activiteiten als bedoeld onder 4.1. sub a. van de algemene bepalingen kunnen onder meer bestaan uit:

a.  opname van de recreatiewoning op de website van La Caza;

b.  directmarketing activiteiten;

c.  vertegenwoordiging op nationale en internationale beurzen;

d.  joint promotions;

e.  televisie- en radiospots;

f.   het plaatsen van advertenties van algemeen karakter in landelijke en regionale dag- en weekbladen;

g.  sponsoring;

h.  billboards.

4.3   La Caza draagt er zorg voor dat de eigenaar correct wordt geïnformeerd omtrent de afwikkeling van de huurovereenkomst, waaronder begrepen het tijdig doorgeven van aankomst- en vertrekdata aan de beheerder.

4.4   La Caza zal zich er voor inspannen de recreatiewoning zo veel mogelijk te verhuren zonder jegens de eigenaar enige garantie te dier zake op zich te nemen tenzij dit in de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning uitdrukkelijk is overeengekomen. De eigenaar dient er aan mee te werken dat dit doel wordt bereikt.

4.5   La Caza zal de eindschoonmaak van de recreatiewoning alsmede de controle op de eindschoonmaak van de recreatiewoning organiseren. La Caza zal de kosten van de eindschoonmaak bij de huurder in rekening brengen tenzij de huurder de eindschoonmaak zelf uitvoert.

4.6   La Caza is gerechtigd de verhuurvergoeding, kosten van dienstverlening voor de eigenaar en overige gemeenschappelijke voorzieningen, verschuldigde retributies en schade als gevolg van niet nakoming door de eigenaar te verrekenen met de periodieke afrekening van de huuropbrengst.

4.7   La Caza is gerechtigd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden derden, waaronder andere boekingsorganisaties en touroperators in te schakelen.

4.8   La Caza is verplicht zich in te spannen de door de huurder veroorzaakte schade aan de verhuurde recreatiewoning op de huurder te verhalen. La Caza brengt hiervoor een waarborgsom in rekening aan de huurder. Na beëindiging van de huurovereenkomst vindt door La Caza een eindcontrole van de recreatiewoning plaats, waarbij geconstateerde schade in mindering gebracht wordt op de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is, zal La Caza aan de huurder het resterende schadebedrag in rekening brengen. Niet te verhalen schade is voor rekening en risico van de eigenaar.

4.9 Verzekering

   eigenaren zijn verplicht een verzekering af te sluiten bij de nodige verzekerings kantoor voor schade welke groter zijn dan de betaalde waarborg

 

5 - Rechten en verplichtingen eigenaar

5.1   De recreatiewoning staat gedurende de looptijd van de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning uitsluitend ter beschikking aan La Caza en/of de huurders. Eigen gebruik is toegestaan indien en voor zover dat in de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning vastgelegd is.

5.2   De eigenaar is gerechtigd bij La Caza huurders voor te stellen. Indien de recreatiewoning door La Caza niet reeds aan derden is verhuurd of in optie is gegeven zal La Caza zich inspannen de recreatiewoning aan de voorgestelde huurder te verhuren.

5.3   Alle huur en eigen gebruik zal door La Caza worden geadministreerd.

5.4   Indien de eigenaar de recreatiewoning gedurende bepaalde perioden voor eigen gebruik wil reserveren en daartoe krachtens de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning gerechtigd is dient de eigenaar deze perioden ieder kalenderjaar voor uiterlijk 15 oktober voorafgaande aan het jaar van verhuur of indien van toepassing bij het aangaan van deze overeenkomst schriftelijk of via e-mail op te geven aan La Caza.

 

Artikel 6 - Huurprijzen

6.1   De bruto huurprijzen van de recreatiewoning worden door La Caza in overleg met de eigenaar van de vakantiewoning vastgesteld.

6.2   De eigenaar heeft inspraak bij het vaststellen van de bruto huurprijzen door La Caza, het toepassen van kortingen, prijsacties, speciale arrangementen, samengestelde verkopen en prijsreducties. Het prijs- en periodebeleid van La Caza strekt ertoe de huuropbrengst te maximaliseren.

6.3   La Caza heeft het recht de bruto huurprijzen aan te passen.

6.4   La Caza zal bijgeboekte extra’s als bedlinnen en handdoekpakketten separaat van de bruto huurprijs doorberekenen aan huurder.

6.5   La Caza is gerechtigd aan de huurder per boeking administratiekosten en voorkeurskosten in rekening te brengen. Deze vergoedingen komen ten goede aan La Caza.

 

Artikel 7 - Financiële afwikkeling

7.1   La Caza zal aan de eigenaar 1week na vertrek van de huurders de door La Caza ontvangen netto huuropbrengst voldoen.

7.2   De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de opgaves van huurinkomen en afdrachten van belastingen, welke vanuit rijksoverheid in Spanje wordt opgelegd.

7.3   La Caza is gerechtigd om haar moverende redenen van het bepaalde in artikel 7 lid 1 af te wijken en tot afrekening van de netto huuropbrengst per kwartaal achteraf over te gaan, mits dat voorafgaand aan het desbetreffende kwartaal aan de eigenaar is meegedeeld.

 

Artikel 8 - Wijzigingen

8.1   De eigenaar dient wijzigingen in zijn personalia schriftelijk of via email kenbaar te maken aan La Caza.

 

Artikel 9 - Verkoop

9.1   Indien de eigenaar tot verkoop van zijn recreatiewoning overgaat, zal zulks dienen te geschieden onder uitdrukkelijke gestanddoening van de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning.

9.2   In verband met het afrekenen van lopende boekingen en het nakomen van de overeenkomst tot verhuur van een recreatiewoning door de opvolgende eigenaar, is de eigenaar verplicht binnen zeven dagen na de eigendomsoverdracht La Caza schriftelijk in kennis te stellen van de datum van de eigendomsoverdracht van de recreatiewoning en de volledige naam en adresgegevens van opvolgende eigenaar.

 

Artikel 10 - Staat van onderhoud

10.1 De eigenaar draagt er zorg voor, dat de recreatiewoning met inventaris en het daarbij behorende terrein inclusief tuin en zwembad in goede staat van onderhoud zijn en worden gehouden en gebruiksklaar zijn, aan de nodige eisen voor verhuur voldoen en afgestemd zijn op het aantal personen waarvoor de recreatiewoning wordt verhuurd; één en ander in overleg met La Caza en conform de daartoe opgestelde richtlijnen van La Caza.

10.2 De staat van onderhoud van de recreatiewoning zal eenmaal per jaar worden vastgelegd in een door La Caza opgesteld inspectierapport. Bij constatering van gebreken tijdens genoemde inspectie dienen deze binnen een door La Caza in redelijkheid te bepalen termijn verholpen te zijn.

10.3 La Caza heeft het recht tot het (tijdelijk) uit de verhuur nemen van de recreatiewoning. Gedurende de periode dat de recreatiewoning door La Caza vanwege gebreken uit de verhuur is genomen, heeft de eigenaar geen aanspraak op enige financiële opbrengst

Wij bieden professionele dienstverlening
Over La Caza

La Caza levert service ter plaatse in opdracht van huiseigenaren aan u als gast in deze luxe, ruime, comfortabele vakantiehuizen aan de Spaanse Costa Blanca. Wij staan voor kwaliteit en service, daarom behoren deze huizen stuk voor stuk tot de betere categorie vakantie accommodaties aan de Costa Blanca.
Transparantie en integriteit kenmerken de service van La Caza. Oftewel, met La Caza kiest u voor royaal vakantiecomfort, geregeld door een betrouwbare service organisatie.
Lees meer over La Caza